дэлэл


дэлэл

фIыуэ зэрылъагъухэм яку дэт, я Iуэху зезыхуэ цIыху
посредник влюблённых, сводник, сводница

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.